Polityka Prywatności, Regulamin, Pliki Cookies

Polityka Prywatności aura-makeup.pl

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach platformy www.aura-makeup.pl oraz sklep.aura-makeup.pl przez UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850 (dalej Administrator).

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850;

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony www.aura-makeup.pl.

Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na stronie www.aura-makeup.pl/zgloszenia, zakupów na sklep.aura-makeup.pl, formularza zapisu na newsletter oraz za pośrednictwem e-mail kontakt@aura-makeup.pl

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

Dostawcą treści cyfrowych jest Administrator.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zgłoszeniowego lub zakupów na sklep.aura-makeup.pl przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem www.aura-makeup.pl oraz sklep.aura-makeup.pl Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych a następnie realizację usługi.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. Użytkownik może być zapisany do newslettera na podstawie danych dostępnych na stronach Instytucji Rejestrowych gdzie dane te zostały pozostawione przez Użytkownika świadomie i dobrowolnie oraz zaakceptowane jako dostępne publicznie publiczne dla podmiotów innych, takich jak np. Administrator.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach wiadomości e-mail przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi Użytkownikowi oraz prowadzenia korespondencji w zakresie usług świadczonych przez Administratora.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach zakupu na platformie sklep.aura-makeup.pl są dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia a przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi Użytkownikowi oraz prowadzenia korespondencji w zakresie usług świadczonych przez Administratora. 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane zgłoszeniowe, w tym dane osobowe, mogą zostać wykorzystane w zakresie niezbędnym do obsługi uzyskania finansowania z Urzędu Pracy, tj. w celu otrzymania środków pieniężnych przez Administatora z Urzędu Pracy z tytułu odbycia kursu przez Użytkownika, zgodnie z wymogami proceduralnymi danego Urzędu Pracy.

W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji zakupu usługi lub produktu za pośrednictwem sklepu internetowego on-line sklep.aura-makeup.pl, dane osobowe Użytkownika, mogą zostać wykorzystane i przekazane dostawcy usługi płatniczej Przelewy24  PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300 PLN (dalej Przelewy24) w zakresie niezbędnym do obsługi tej płatności wg procedur Przelewy24, Regulaminu Przelewy24, Polityki Prywatności Przelewy24 oraz innych niezbędnych wymaganych przez Przelewy24 zasad lub innym dostawcom usług płatniczych, z których to usług będzie korzystać Administrator na zasadach opisanych powyżej.

W przypadku wyboru opcji kredytowanej, Administrator zastrzega sobie możliwość do przekierowania Użytkownika za pośrednictwem platformy www.aura-makeup.pl lub sklep.aura-makeup.pl do operatora udzielającego kredytu/leasingu na zasadach przez niego praktykowanych.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Regulamin aura-makeup.pl

Regulamin Akademii Aura Make Up Instytucji Szkoleniowej prowadzonej w Warszawie przy ul. Kwiatkowskiego 4 lok 72.

Definicje:
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Organizator – UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850; pod nazwą Akademia Aura Make Up

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony www.aura-makeup.pl, dokonuje zgłoszeń lub zakupów za pośrednictwem stron www.aura-makeup.pl/zgloszenia oraz sklep.aura-makeup.pl;

Uczestnik – osoba korzystająca z usług dostępnych na www.aura-makeup.pl oraz sklep.aura-makeup.pl;

Klient – osoba korzystająca z platformy sklep.aura-makeup.pl w zakresie zakupu produktów fizycznych;

Sklep on-line – platforma umożliwiająca w czasie rzeczywistym zakup wybranego produktu lub usługi, dostępna na sklep.aura-makeup.pl

Warunki ogólne:
Uczestnikami mogą być jedynie kobiety. Uczestnicy nie mogą być chorzy na żadne choroby zakaźne. W trakcie szkolenia nie mogą przechodzić żadnych infekcji wirusowych lub bakteryjnych, aktualny stan zdrowia musi umożliwiać bezpieczne odbycie kursu (także w stosunku do osób trzecich w szczególności Trenerów). Podpisem na końcu niniejszego Regulaminu Uczestnik potwierdza prawdziwość powyższych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Uczestnicy kursu powinni posiadać potwierdzoną rezerwację oraz opłacone miejsce na kursie o czym mowa w części „Płatności” Regulaminu. Kurs wizażu może odbyć się przy minimalnej liczbie chętnych 4 osób lub wg. oceny Organizatora szczególnie w okresie pandemicznym. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłoszeń oraz mocy przerobowych Centrum Szkoleniowego Organizatora. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do punktualności jak i pilnego uczestniczenia. W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć, rejestracji obrazu i dźwięku oraz używania telefonu komórkowego (z telefonu można korzystać w trakcie przerw). Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora swojego wizerunku, tym samym na publikację na stronach www.aura-makeup.pl www.szkoleniakosmetyczne24.pl www.aura-beauty.pl sklep.aura-makeup.pl (wraz z fan page tych stron, tj. Facebook, Instagram, YouTube, Google, itp.) wraz z możliwością wykorzystania zdjęć na rynku komercyjnym w celach marketingowych. W przypadku gdy Uczestnik nie dokonywał rejestracji poprzez  sklep.aura-makeup.pl otrzyma on od Organizatora stosowny formularz papierowy w celu wyrażenia powyższych zgód. Czynność ta jest integralnym elementem uczestnictwa w Kursie Makijażu. Tym samym Uczestnik przystępując do Kursu, akceptuje niniejszy regulamin i warunki udziału w całości oraz oświadcza, że zapoznał się z nim i w pełni go akceptuje.

Płatności i rezerwacja :
Rezerwacja miejsca wiąże się z wcześniejszym zgłoszeniem Użytkownika poprzez sklep.aura-makeup.pl oraz niezwłocznym dokonaniem przez niego płatności przed realizacją ustalonej usługi chyba, że Organizator wskaże inny termin płatności. Termin, cenę oraz rodzaj i stopień kursu (Ultra Light, Ultra Basic, Proffesional) Użytkownik wskazuje podczas rezerwacji lub zakupu w sklepie on-line. Organizator w wiadomości zwrotnej potwierdza termin oraz rodzaj i stopień kursu. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności przez Uczestnika. W przypadku braku miejsc lub wolnych terminów Organizator wskazuje nowe wytyczne do akceptacji obu stron ustalając tym samym termin płatności. W przypadku zgłoszenia, inną dopuszczoną przez Organizatora formą, obowiązują niniejsze ustalenia Regulaminu w pełnym zakresie. W przypadku zakupu przez sklep on-line powyższe procedury zawarte są w ramach zakupu odpowiedniego Kursu. W przypadku Finansowania z Urzędu Pracy warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie przez Organizatora od danego Urzędu Pracy płatności za kurs. W przypadku kredytu/leasingu warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie przez Organizatora od danego pośrednika płatności za kurs. W przypadku kursów refundowanych Organizator wskazuje Użytkownikowi cenę promocyjną wynikającą z wewnętrznych ustaleń przedsiębiorstwa stanowiących jego tajemnicę (Załącznik nr II). Po uzgodnieniu odpowiedniego terminu (w przypadku Kursów akceptacja i potwierdzenie terminu następują drogą elektroniczną lub telefonicznie, np. sms) Organizator wskazuje ostateczny termin kursu. Warunkiem przystąpienia do kursu jest całkowita opłata. Brak wpłaty 100% kwoty w wymaganym niezwłocznym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie oraz skutkuje możliwym zablokowaniem Uczestnika, uniemożliwiając mu tym samym skorzystanie z usług www.aura-makeup.pl lub www.szkoleniakosmetyczne24.pl oraz www.aura-beauty.pl sklep.aura-makeup.pl w przyszłości. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw w tym zakresie. W razie rezygnacji przez Użytkownika ze szkolenia do 7 dni przed terminem opłata przepada, wyjątkiem jest choroba uczestnika Kursu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Organizator dopuszcza zmianę terminu Kursu w przypadku, gdy Uczestnik we własnym zakresie zapewni zastępstwo innym uczestnikiem w ramach wcześniejszej rezerwacji i opłaty. Organizator zastrzega sobie również możliwość potrącenia kosztów związanych z obsługą płatności wynikających z prowizji należnych dla operatora zewnętrznego. Faktura za kurs wystawiana jest w dniu realizacji usługi na kwotę wpłaconą przez Użytkownika oraz wydawana jest na jego wyraźną wcześniejszą prośbę (e-mail, sms, adnotacja w sklepie on-line lub osobiście w dniu zajęć). Faktura może być wystawiona przez Organizatora na podstawie danych wskazanych przez Uczestnika np. podczas zgłoszenia, zakupu przez sklep on-line lub innych. Uczestnik może zgłosić chęć uzyskania dodatkowego Certyfikatu ukończenia Kursu Wizażu w języku angielskim lub niemieckim co będzie stanowić dodatkowy koszt 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto. W przypadku finansowania z Urzędu Pracy odbiorcą faktury jest finansujący kurs. Finansowanie możliwe jest dla wariantu Professional. Organizator wysyła fakturę drogą mailową na wskazany przez wpłacającego e-mail (w przypadku Urzędu Pracy – podany w formularzu wg. procedur danego Urzędu Pracy). Wpłacający zobowiązany jest do podania pełnych danych umożliwiających wystawienie faktury na osobę prawną lub przedsiębiorstwo. W przypadku braku spełnienia wymogów formalnych w zakresie odbycia Kursów (wytyczne rejonowego Urzędu Pracy Użytkownika) w formie finansowanej przez Urząd Pracy, Uczestnik może odbyć kursy odpłatnie zgodnie z zasadami i aktualnymi cenami dostępnymi na www.aura-makeup.pl oraz sklep.aura-makeup.pl, z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.

W przypadku Kursów Wizażu, Uczestnik ma możliwość dokonania przedpłaty bezpośrednio u Organizatora gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym na konto Organizatora, BLIKiem lub za pośrednictwem Przelewy24 (w przypadku gdy opcja będzie dostępna) poprzez sklep.aura-makeup.pl .

Jeżeli mowa o cenach promocyjnych, należy stosować się do cen zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Organizator informuje, że opcje Finansowania Kursów Wizażu (Dofinansowanie Organizatora, Finansowanie z Urzędu Pracy, Kredyt/Leasing) każdorazowo odnoszą się do ceny regularnej, tj. wyjściowej (bez rabatów, stanowiącej Załącznik nr I do Regulaminu ). Organizator zastrzega, że oferta wariantów Refundowanych, nie podlega finansowaniu zewnętrznego operatora (kredyt/leasing) oraz nie podlega zwrotom bez względu na okoliczności, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i świadomie akceptuje, skutecznie wypełniając formularz zgłoszeniowy na etapie zapisu (wypełnienie oraz wysyłka zgłoszenia) lub dokonując zakupu poprzez platformę sklep.aura-makeup.pl. Jeżeli uczestnik pomimo ww. zaakceptowanych zasad domaga się zwrotu, zobowiązany jest jednocześnie do uregulowania pełnej kwoty za wybraną opcję Kursu wg. Załącznika nr 1 do Regulaminu chyba, że we własnym zakresie zapewni zastępstwo Uczestnika. Powyższe stosuje się również w przypadku gdy Uczestnik dokonał zgłoszenia inną formą niż formularz zgłoszeniowy czego potwierdzeniem (akceptacji) jest wpłata przez Uczestnika całości lub części wymaganej przez Organizatora opłaty, na wcześniej wskazane konto bankowe.

Oświadczenia :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów zawarcia umowy o kurs i jej realizacji jak również w celach marketingowych oraz na otrzymywanie na mój adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Wyrażam zgodę na udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach wykonanych przez Organizatora w trakcie prowadzenia kursu lub usługi kosmetycznej. Zdjęcia wykonywane podczas kursu są własnością Organizatora i mogą zostać udostępnione uczestnikom kursu po jego ukończeniu. Zdjęcia mogą być oznaczone logo oraz/lub napisem www.aura-makeup.pl i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez Uczestników kursu.
Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu.
W przypadku osób korzystających z dofinansowania z Urzędu Pracy: Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu zgodnie z procedurami finansowania danego Urzędu Pracy, z którego pomocy korzystam jako osoba zarejestrowana w tym Urzędzie.
Jestem świadoma akceptacji niniejszego Regulaminu, przeczytałam go ze zrozumieniem i akceptuję jego wszelkie postanowienia bez żadnych zastrzeżeń tym samym potwierdzam powyższe zaznaczając klauzulę o akceptacji Regulaminu w zakładce Zgłoszenia na stronie www.aura-makeup.pl oraz podczas Zamówienia w sklepie on-line dostępnym na sklep.aura-makeup.pl

Załącznik nr I:

Kurs Ultra Light I – 6 godzin 1250 zł
Kurs Ultra Basic I – 16 godzin – 2500 zł
Kurs Professional I – 4000 zł

Załącznik nr II:

Kurs Ultra Light I – 6 godzin grupowy 250 zł – 6 godzin indywidualny – 499 zł
Kurs Ultra Basic I – 16 godzin – 999 zł

Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020

Regulamin z dn. 01-10.2020

Regulamin z dn. 26.12.2019

Regulamin sklepu on-line sklep.aura-makeup.pl

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Postanowienia Ogólne, Rodzaje Świadczonych Usług, Warunki Techniczne
 3. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego
 4. Składanie zamówienia
 5. Formy płatności i dostawy
 6. Rejestracja Konta
 7. Warunki i tryb odstąpienie od umowy przez klienta będącego konsumentem
 8. Usługi nieodpłatne świadczone przez sprzedawcę
 9. Zarzadzanie Danymi Osobowymi przez UBD Urszula Bochenek-Dębska.
 10. Gwarancja
 11. Tryb postępowania reklamacyjnego
 12. Odpowiedzialność sprzedawcy
 13. Prawa autorskie
 14. Postanowienia końcowe

 1. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Administrator Danych Osobowych – UBD Urszula Bochenek-Dębska, Kwiatkowskiego 4 lok 72, 03-984 Warszawa NIP1130867850, adres poczty elektronicznej: kontakt@aura-makeup.pl; numer telefonu 797216218, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dział Obsługi Klienta– oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: 797216218 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@aura-makeup.pl
 4. Dostawa– oznacza dostarczenie Klientowi Towarów określonych w Zamówieniu przez Sprzedawcę na podstawie umowy sprzedaży.
 5. Dostawca– oznacza pocztę polską lub firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawcą.
 6. Hasło– oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym.
 7. Klient–  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła Zamówienie w Sklepie internetowym.
 8. Konto Klienta– oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówień w Sklepie internetowym. 
 9. Login– indywidualny, podany przez Klienta, indywidualizujący go adres e-mail, wymagany do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny. 
 10. Rejestracja– oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej celem korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.      
 11. Sklep internetowy– oznacza stronę internetową, na której Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działający w domenie: sklep.aura-makep.pl.
 12. Sprzedawca – UBD Urszula Bochenek-Dębska, Kwiatkowskiego 4 lok 72, 03-984 Warszawa NIP1130867850, adres poczty elektronicznej: kontakt@aura-makeup.pl; numer telefonu 797216218, zwany dalej „aura-makeup.pl” lub „Sprzedawcą”, który jest właścicielem Sklepu internetowego.
 13. Strona internetowa lub Witryna– strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy aura-makeup.pl, działający w domenie sklep.aura-makeup.pl.
 14. System teleinformatyczny– oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 
 15. Towary– oznacza Towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 16. Usługa –usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ustawą o świadczeniu usług drogę elektroniczną związana z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku gdy Usługodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Usługobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę, przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi.
 17. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą przez aura-makeup.pl z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  poz. 922 z późń. zm.).
 19. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z późń. zm.).
 20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych– ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r.  1219.).
 22. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy w celu zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca ustala niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem sklep.aura-makeup.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

 1. Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym aura-makeup.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.aura-makeup.pl.
 2. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego pod adresem www.aura-makeup.pl oraz sklep.aura-makeup.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie w momencie składania zamówienia.
 5. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Obsługa Sklepu dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze
  (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 09:00 – 16:00.
 7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług w postaci innych pozaszkolnych form edukacji. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 8. Dostępność produktów i usługi w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
 9. W trakcie korzystania ze Sklepu i przy składaniu Zamówień Klient zobowiązuje się do:
  1. nieskładania fałszywych lub nieuczciwych Zamówień.
  2. podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych jeśli są wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia,
  3. niewykorzystywania zasobów i funkcji strony internetowej Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby prawa majątkowe lub dobra osobiste Sprzedawcy, osób trzecich, w tym Klientów Sklepu internetowego.
 10. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania umów).
 11. Składanie zamówienia odbywa się:
  1. za pomocą indywidualnego konta, po zalogowaniu się w zakładce: „moje konto”,
  2. za pomocą formularza bez konieczności rejestracji,
 12. W celu złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego nr telefonu.
 13. Złożenie zamówienia, zawarcie Umowy sprzedaży nie wymaga rejestracji w Sklepie, Klient jednak może dobrowolnie dokonać rejestracji konta.
 14. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to:
  1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługująca technologie cookies;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. aktywny nr telefonu.
 15. Korzystanie ze Sklepu internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 16. Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w lit. n wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Sklepu internetowego.
 17. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z witryny Sklepu internetowego.
 18. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.
 3. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Towarach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Towarów itp.) pochodzą od producenta Towarów. Przed zakupem Towaru Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na Stronie internetowej. Przed użyciem Towaru, który zawiera informacje zamieszczone na jego opakowaniu przez producenta, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Towaru.
 4. Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki), wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia.
 5. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem lit. e powyżej Regulaminu.
 7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
 9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Nabywcy.
 10. Sprzedawca zapewnia Klientom poufność danych podczas dokonywania przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 12. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 13. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek lub po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, na rzecz własnego dziecka, partnera lub osoby dla, której Klient chce zrobić np. prezent.
 14. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 1. ZAMÓWIENIE

 1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Towary prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „do koszyka”.
 2. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.
 3. Klient może anulować Zamówienie po dodaniu Towaru do wirtualnego koszyka.
 4. Po podjęciu decyzji o zakupie Towaru Klient, w celu złożenia Zamówienia, klika przycisk oznaczony określeniem „Przejdź do kasy”, a następnie zostaje przekierowany do formularza umożliwiającego zalogowanie się, Rejestrację lub złożenie Zamówienia bez Rejestracji.
 5. Wybierając opcję „kupuję i płacę” Klient, który nie dokonał Rejestracji zostanie przekierowany do formularza (o ile nie wypełnił go wcześniej) gdzie:
  1. uzupełnia dane: imię, nazwisko, opcjonalnie firmę, numer telefonu oraz adres e-mail;
  2. uzupełnia dane adresowe do Dostawy – jeśli konieczne;
  3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
 6. Klient, który nie dokonał Rejestracji, wybiera sposób Dostawy oraz formę płatności.
 7. Dane Klientów posiadających Konto Klienta, którzy zalogowali się w Sklepie internetowym, wprowadzane są do formularza Zamówienia automatycznie. Klienci ci mają możliwość edytowania danych, a następnie wybierają sposób Dostawy oraz formę płatności.  
 8. W obydwu przypadkach zakupów Klienci przechodzą do wirtualnej kasy, gdzie informowani są o wszystkich szczegółach Zamówienia, mogą nadal edytować dane Zamówienia, a poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „potwierdzam zakup?” Zamówienie zostaje przesłane na adres mailowy Sklepu internetowego.
 9. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Klienci są dodatkowo informowani o łącznej kwocie zakupów oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jeżeli takie występują.
 10. Z chwilą dokonania płatności, Klient traci możliwość anulowania Zamówienia.
 11. Sprzedawca przystępuję do realizacji Zamówienia po dokonaniu przez Klienta płatności, zgodnie z postanowieniami pkt 5.11 niniejszego Regulaminu.
 12. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.
 13. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 14. W przypadku zakupu Usługi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania płatności.
 15. Brak wpłaty w terminie wskazanym w pkt. 4.14 skutkuje wykreśleniem z listy uczestniczek Klienta zgodnie Regulaminem aura-makeup.pl

 1. FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty Dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.
 5. Sprzedawca dostarcza Towar do Klienta w terminie do 5Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Początek biegu terminu Dostawy Towaru do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień Regulaminu.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, Dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.
 10. Klient może odebrać osobiście zamówiony Towar. Odbioru można dokonać po uprzednim umówieniu spotkania, w jednym z punktów partnerskich Sprzedawcy, najczęściej w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Klient może zapłacić za zakupiony Towar w następujący sposób:
  1. płatność elektroniczna za pomocą portalu przelewy24.pl, obsługiwanego przez krajową instytucje płatniczą – grupę PayPro S.A. – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8 (60-198 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł, opłacony w całości.
  2. płatność kartą płatniczą za pomocą portalu przelewy24.pl, obsługiwanego przez krajową instytucje płatniczą – grupę PayPro S.A. – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8 (60-198 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł, opłacony w całości.  
  3. przelewem elektronicznym – bankowym wg. informacji wskazanych w wiadomości e-mail po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 12. W przypadku płatności przelewem elektronicznym na rachunek bankowy, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie natychmiastowym (niezwłocznym) od dnia doręczenia mu na adres e-mail informacji dot. płatności.
 13. Dostawa Usługi w postaci stacjonarnych Kursów Wizażu odbywa się w formie osobistego stawiennictwa Klienta w siedzibie Sprzedawcy w terminie Kursu wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 14. Dostawa Usługi w postaci niestacjonarnych (on-line, na żywo) Kursów Wizażu odbywa się w formie połączenia internetowego za pośrednictwem platformy wskazanej przez Sprzedającego po złożeniu i opłaceniu przez Klienta Zamówienia.
 15. Dostawa Usługi w postaci Kursów Wizażu „do pobrania” odbywa się w formie udzielenia dostępu Klientowi przez Sprzedającego do platformy szkoleniowej wskazanej przez Sprzedającego po złożeniu i opłaceniu przez Klienta Zamówienia.

 1. REJESTRACJA KONTA

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.
 3. W trakcie Rejestracji Klient:
  1. wypełnia lub potwierdza dane dotyczące adresu e –mail;
  2. ustala swoje indywidualne Hasło;
  3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie go;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta Rejestracji poprzez wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji.
 5. Kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny powoduje aktywowanie Konta Klienta.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje z chwilą aktywowania Konta Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
 7. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie warunkuje to jednak możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 8. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. Klient ma możliwość w dowolnej chwili logowania się do swojego Konta Klienta przy użyciu Loginu i Hasła
 10. Za pośrednictwem Konta Klienta, Klient jest uprawniony do:
  1. dokonywania zakupów w Sklepie internetowym;
  2. modyfikowania danych wprowadzanych przez Klienta w procesie Rejestracji, w tym Loginu i Hasła;
  3. dostępu do historii swoich Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
 11. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

 1. WARUNKI I TRYB ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1. powyżej, nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku, gdy Klient w terminie niezwłocznym po otrzymaniu e-mail dot. płatności, nie ureguluje płatności.
 4. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aura-makeup.pl.
 6. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: UBD Urszula Bochenek-Dębska ul. Kwiatkowskiego 4 lok 72, 03-984 Warszawa – przed upływem tego terminu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Zwroty dotyczące Usług zakupionych w sklepie on-line sklep.aura-makeup.pl Reguluje odrębny Regulamin aura-makeup.pl w szczególności dotyczący ofert promocyjnych – dofinansowanych.

 1. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne
  w zakresie:
  1. Usługa Konto Klienta. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aura-makeup.pl. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania.
  2. Usługa formularz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, a także podczas rejestracji Konta.
  3. Usługa chat online. Klienta w razie problemów technicznych z założeniem konta lub w razie pytań dotyczących produktów sprzedającego może nieodpłatnie skorzystać z chatu z konsultantem.
 2. Usługa w zakresie prowadzenia konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 10 dni od zgłoszenia.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku, gdy:
  1. Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
  2. dopuszcza się naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
  3. zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa takimi
   jak np. przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu.
 5. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z przyczyn wymienionych w 8.4. trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi informację o zablokowaniu dostępu do konta i usług nieodpłatnych na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 1. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ UBD URSZULA BOCHENEK-DĘBSKA

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów podanych w formularzu jest UBD Urszula Bochenek-Dębska ul. Kwiatkowskiego 4 lok 72, 03-984 Warszawa NIP 1130867850, dalej zwana także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@aura-makeup.pl.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem aura-makeup.pl